Convention

כנס עיל"ב השנתי 2022

"מגוון ופלורליזם בחקר היחסים הבינלאומיים"

בחסות המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה

ביום חמישי ה-12 במאי 2022

אנו שמחים להזמינכם.ן לכנס ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. נושא הכנס השנה הנו "מגוון ופלורליזם בחקר היחב"ל". נושא הכנס משקף את הדיונים המתקיימים בשנים האחרונות בקהילת היחב"ל בארץ ובעולם, בנוגע למגוון האינטר-דיסציפלינארי של קהילת חוקרי וחוקרות היחב"ל, כמו גם לזהותם.ן ולגישתם.ן האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית. כל אלו משפיעים השפעה ישירה על מחקריהם של חוקרי יחב"ל, ועל התפתחות הדיסציפלינה בארץ ובעולם. נושא זה נבחר בהמשך לדיונים שהתקיימו בפורומים שונים וגם בסדנה של עיל"ב בדצמבר 2021, בנוגע לפיתוח ולשימור המגוון בקהילת חקר היחב"ל בישראל, ובעיל"ב בפרט.

לשם חיזוק מגוון זה, ולהעמקת פעילות עיל"ב לאורך השנה כולה, מעבר לכנס השנתי, הוועד הפועל שמח גם להודיע על הקמתן של "קבוצות עניין" קבועות  [Sections] (ראו פירוט באתר האינטרנט המחודש של עיל"ב: https://www.iais-il.org/blank). קבוצות העניין יפעלו במודל של קבוצות העניין באגודות האקדמיות הבינלאומיות, ועיל"ב תעודד ותסייע ככל הניתן בפעילותן לאורך כל השנה. השקתן הרישמית של קבוצות העניין תיערך בכנס.